SMART-DAT

Målet med projektet är att genom att erbjuda insatser inom automatisering och digitalisering för små och medelstora företag (SMF) inom tillverkande sektor i Linnéregionen stärka graden av innovation samt ge ökad tillgång till tillämpad forskning och på så sätt öka produktiviteten och konkurrenskraften.

Projektet erbjuder korta kunskapshöjande insatser och främjar teknikspridning i en befintlig demonstrationsanläggning. Genom långsiktiga satsningar blir SMF bättre rustade att möta framtida utmaningar, ta vara på möjligheter inom automatisering och digitalisering samt hantera global konkurrens och samhällsförändringar. Projektet syftar även till att förbättra förutsättningarna för hållbar produktion som tar hänsyn till miljömässiga, ekonomiska och sociala perspektiv. 

Projektledare
Hatem Algabroun
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, IUC Kalmar, Campus Ljungby och Epic – Innovation & Technology Center
Finansiär
Tillväxtverket, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Region Kalmar län, Region Kronoberg, Linnéuniversitetet
Tidsplan
1 september 2023 – 31 december 2026 
Ämne
Maskinteknik (institutionen för maskinteknik, fakulteten för teknik)

Mer information om projektet Smart-DAT

Maja Karlberg

Verksamhetschef

073-728 2323

maja.karlberg@goepic.se

Magdalena Oskarsson

Projektledare

073-250 7705

magdalena.oskarsson@goepic.se