En unik satsning på teknikutbildningar

Vision

Visionen kring Epic är att kunna förse företagen i regionen med den tekniska kompetens de behöver. Det handlar om både kvalitet och kvantitet. Epic skall i första hand bli en kunskaps- och samverkansnod för näringslivet, Linnéuniversitetet och gymnasieskolan. Genom en transparent byggnad skapas skyltfönster in mot den moderna industrin med ytor för maskinhall, elever och lärare. Denna display av en attraktiv industrimiljö ökar nyfikenheten kring och intresset för teknik och industri.

Syfte

Syftet med Epic är att trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen för industrins framtida behov samt skapa attraktivitet för teknikutbildningar och tekniska yrken.
Genom Epic kan vi erbjuda studenter modern utrustning i en intressant miljö. Att visa upp industrin i moderna miljöer är viktigt för att öka intresset för att jobba med teknik och genom att det skapas ett högteknologiskt maskincenter kommer industri- och teknikarbeten få en högre status. Likväl kommer intresset för industritekniska studier att öka.

Utbildningsmiljön tangerar verkligheten för moderna teknikföretag och blir den nod vår kommun måste ha för att lyckas med den framtida kompetensförsörjningen inom teknikbranschen.

Gamla fördomar om dålig arbetsmiljö och tungt arbete gömt bakom korrugerade plåtväggar kommer på skam. Epic sätter Växjö på kartan som teknikstad och ökar attraktionskraften för såväl studenter som för näringslivet. Epic ger våra företag den konkurrenskraft de behöver i form av möjlighet till lokal utbildning, en tydlig samverkansplats med samtliga teknikutbildningar och väcker intresset bland yngre framtida medarbetare.

Bakgrund

Sysselsättningen inom industrin i Kronobergs län är en av de högsta i landet. Industrin är därför av stor vikt och bidrar till en region som kan utvecklas, attrahera företagsetableringar, attrahera inflyttare med mera. Man brukar säga att hela 25 % av arbetskraften jobbar inom industrin i Kronoberg.

De senaste åren har det varit ett sjunkande intresse för att jobba inom teknikindustrin. Det är och kommer att bli en stor utmaning för företag i regionen att hitta och anställa personal med rätt kompetens. I brist på rätt personal blir följderna att företagen inte kan expandera, risken finns att de flyttar sin verksamhet till andra delar av Sverige eller till och med lägger den i andra länder.

För att ha en fortsatt tillväxt i länet är det av absolut största vikt att kunna erbjuda högkvalitativa teknikutbildningar på olika nivåer. För utbildare är det svårt att hålla sig med den nya teknik som näringslivet använder och behöver. Parterna ser idag att de har en begränsad budget för att hålla en modern och uppdaterad maskinpark. Om parterna samarbetar i en gemensam maskinpark kan resurserna optimeras på ett bättre sätt.

Organisationen OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) har gjort en rapport över vilka utmaningar Småland och Blekinge står inför (OECD Territorial Reviews, Småland-Blekinge, Sverige 2012 © 2012 OECD). I denna rapport bekräftas vår bild av utvecklingen. De har sammanfattat sin rapport i ett antal nyckelfrågor. Några av dessa är:

  • Regionens starka specialisering inom tillverkningsindustrin är en utmaning för framtiden. Bevarandet av regionens konkurrenskraft kommer i allt högre grad kräva förflyttning upp i värdekedjan till mer kunskapsintensiva företag.
  • Det finns ett behov att öka andelen högutbildade.
  • Locka högutbildade människor att delta i den lokala utvecklingen och stanna kvar i regionen genom att stärka banden mellan det regionala utbildningssystemet och regionala företag.
  • Locka utflyttade att återvända: Utvecklings- och karriärmöjligheter inom regionen bör marknadsföras bättre.
  • För att kunna behålla företag och låta dem växa krävs starkare band mellan den privata och offentliga sektorn.

Övergripande mål

Epic utvecklas till ett nav med tekniska utbildningar för regionens framtida kompetensbehov. Efter avslutad utbildning är elever och studenter kompetenta och ansvarstagande med god förståelse för företagandets villkor och ett entreprenöriellt förhållningssätt. Intresset för vidare teknikstudier på universitet och högskola har ökat och gymnasister som väljer inriktningar direkt mot arbetslivet är väl förberedda och har efterfrågad kompetens. Kunskap inom produktions- och kvalitetssystem är kännetecken vilket skapar attraktion att även förlägga företags- och annan vuxenutbildning samt projektsamarbeten inom forskning och innovation till Epic – Innovation & Technology Center.

  • Trygga företagens behov av arbetskraft
  • Erbjuda framstående teknikutbildningar
  • Attrahera fler studenter som blir anställningsbara
  • Öka intresset för högre utbildning inom teknik och naturvetenskap
  • Erbjuda hög kvalitet & verklighetsanpassning på undervisningen

 

Välkommen till Epic – Innovation & Technology Center